Regulamin

Regulamin sklepu internetowego wynns.pl obowiązujący od dnia 1 grudnia 2017 roku

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.wynns.pl oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

 1. Postanowienia ogólne
 2. Sklep internetowy www.wynns.pl jest prowadzony przez Auto Centrum Top Export-Import z siedzibą w Gdańsku przy ul. Manifestu Połanieckiego 18/5, 80-406 Gdańsk, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5842369197 , numer Regon: 193067626.  Zarejestrowany w CEIDG.
 3. Działalność sklepu obejmuje sprzedaż towaru za pomocą sieci Internet. Transakcja sprzedaży odbywa się w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym www.wynns.pl – zwanym dalej Dostawcą.
 4. Dane kontaktowe:

–  adres siedziby: Auto Centrum Top Export-Import, Gdańsk 80-406,  ul. Manifestu Połanieckiego 18/5

adres magazynu: Auto Centrum Top Export-Import, Gdańsk 80-408, ul. Grzegorza z Sanoka 9

–  adres poczty elektronicznej: wynns.biuro@wp.pl, actop@wp.pl

–  kontakt telefoniczny: +48 504 366 678 lub +48 58 344 22 69

 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

Sklep – prowadzony przez Auto Centrum Top Export-Import działający pod adresem www.wynns.pl

Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie,

Dostawca – Auto Centrum Top Export-Import, Gdańsk 80-406,  ul. Manifestu Połanieckiego 18/5

Operator płatności –  (PayU) PayU S.A z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, KRS 000274399, NIP: 779-23-08-495

Towar – produkty oferowane do sprzedaży na stronach sklepu internetowego

 III. Warunki realizacji zamówienia 

 1. Klient może składać zamówienie:
  1. za pośrednictwem strony internetowej www.wynns.pl lub mailowo (actop@wp.pl lub wynns.biuro@wp.pl) – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
  2. telefonicznie (tel. +48 504 366 678) 
 2. Klient zrealizuje zamówienie:
  1. po dokonaniu rejestracji w Sklepie – utworzenie konta daje Klientowi możliwość śledzenia stanu realizowanego zamówienia, dostęp do historii zamówień, schowka oraz pozwala na modyfikację danych Klienta
  2. bez dokonywania rejestracji – bez tworzenia konta. Dane dotyczące zamówienia nie są zapisywane jako nowy Klient Sklepu. Każde kolejne zamówienie wymaga ponownego podania wszystkich niezbędnych danych. Klient nie ma możliwości śledzenia stanu zamówienia oraz historii zamówień.
 3. Klient składając zamówienie za pośrednictwem strony internetowej wskazuje Towar, który zamierza nabyć za pomocą opcji „do koszyka”, a następnie w części zwanej „koszykiem” wskazuje ilość zamawianych Towarów, sposób dostawy oraz adres dostawy, adres na jaki ma być wystawiona faktura oraz sposób płatności za zamówienie. Klient składa zamówienia poprzez wybór opcji „zamów”.
 4. W przypadku użytkowników zarejestrowanych nie istnieje konieczność każdorazowego podawania danych Klienta oraz danych do dostawy, chyba, że dane uległy zmianie albo dane do dostawy różnią się od danych podanych podczas rejestracji.
 5. W przypadku składania zamówienia płatnego przy odbiorze realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie.
 6. W przypadku zamówienia płatnego przelewem elektronicznym lub poprzez PayU,  realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia od operatora płatności o prawidłowym wykonaniu płatności. 
 7. Klient składając zamówienie, składa jednocześnie ofertę zawarcia z Dostawcą umowy sprzedaży zamawianych Towarów.
 8. W przypadku zamówień dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej, wysłane przez Dostawcę potwierdzenie przyjęcia/realizacji zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 9. W przypadku zamówień dokonywanych telefonicznie Dostawca przekaże potwierdzenie warunków zamówienia na podany przez Klienta adres dostawy lub adres e-mail. Do zawarcia umowy dochodzi po otrzymaniu przez Dostawcę od Klienta potwierdzenia warunków zamówienia. Klient może przesłać potwierdzenie warunków zamówienia na adres e-mail Dostawcy (punkt 1a) .
 10. Dostawa zamówionego Towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy zamawiany Towar znajduje się w magazynie Sklepu.
 11. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany telefonicznie lub mailowo o stanie zamówienia i podejmuje decyzję odnośnie realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 12. W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji o częściowej realizacji zamówienia, Dostawca zrealizuje zamówienie dotyczące wyłącznie dostępnych Towarów, Dostawca zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na Towary niedostępne.
 13. W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji o anulowaniu całości zamówienia, Dostawca jest zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia. Jeśli Klient dokonał płatności za Towar, Dostawca zwróci wpłaconą należności , zgodnie z zasadami określonymi w punkcie XI. Zwrot należności.
 14. Dostawa zamówionego Towaru odbywa się na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres pocztowy, na który ma być wysłane zamówienie.
 15. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówionego towaru lub opóźnienie w dostarczeniu wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 16. Realizacja zamówień towarów podlegających sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 17. Faktura wystawiana jest na życzenie Klienta. Klient, aby otrzymać fakturę, musi podać NIP oraz prawidłową nazwę i pełny adres firmy.
 18. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 19. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich (patrz „Polityka prywatności”).
 1. Ceny towarów
 1. Ceny na stronach Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT liczony według obowiązującej stawki.
 2. Ceny zamieszczone przy oferowanym Towarze nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy.
 3. Ceną ostateczną Towaru jest cena podana „w koszyku” w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Całkowita wartość zamówienia widoczna jest „w koszyku” po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia.
 5. Cena obowiązująca w momencie złożenia zamówienia jest wiążąca dla obu stron transakcji.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen wszystkich Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i wycofywania towarów z oferty, ogłaszania i przerywania lub zmiany warunków akcji promocyjnych przeprowadzanych na stronach sklepu internetowego. Zmiany cen Towarów, wycofanie Towarów z oferty oraz zmiany warunków akcji promocyjnych nie dotyczą Towarów, które zostały zamówione przed dniem dokonania zmian, o których mowa w niniejszym punkcie.
 1. Metody płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

  1. płatność za pobraniem (płatność przy odbiorze) – należność pobierana jest przez kuriera DPD w chwili odbioru przesyłki. Realizacja zamówienia rozpocznie się po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w sklepie internetowym wynns.pl.
  2. przedpłata: płatność przelewem na konto sklepu internetowego www.wynns.pl, sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z kosztem przesyłki. Na przelewie, w polu „tytułem”, prosimy podać numer zamówienia. Należy pamiętać o czasie niezbędnym na przepływ środków na rachunek Sklepu i dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem.
  3. PayU: płatność internetowa poprzez transfer bankowy lub kartę płatniczą Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z kosztem przesyłki.
 1. Czas realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia jest to czas liczony od momentu złożenia zamówienia, z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Towarów, do czasu dostarczenia zamówionego Towaru na adres podany przez Klienta. Czas ten wynosi do 4 dni roboczych.

VII. Dostawa

Zamówienia na terenie Polski realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Każdy zamówiony w Sklepie Towar można zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zrealizowanego zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta., jeśli towar nie był używany i pozbawiony fabrycznego opakowania, kopiowany lub w żaden inny sposób zniszczony lub wykorzystany.
 2. Klient może odstąpić od umowy, składając Dostawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, wskazanego w pkt. 1.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy składane drogą elektroniczną powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej wynns.biuro@wp.pl Dostawca prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.
 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru.
 5. Warunkiem przyjęcia zwrotu Towaru jest odesłanie Towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (specyfikacja zamówienia lub faktura) oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 6. Zwracany Towar należy odesłać na adres magazynu Sklepu: Auto Centrum Top Export-Import, ul. Grzegorza z Sanoka 9, 80-408 Gdańsk
 7. Dostawca gwarantuje Klientowi zwrot należności za odesłany Towar w kwocie równej cenie Towaru oraz zwrot kosztów dostawy Towaru. Dostawca pokryje koszty najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia Towaru. Należności zostaną zwrócone przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto zgodnie z zasadami określonymi w punkcie XI. Zwrot należności.
 8. Klient ponosi koszty związane ze zwrotem Towaru do Dostawcy.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić Towar bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od przekazania informacji dotyczących decyzji o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 1. Warunki gwarancji

Wszystkie towary dostępne w Sklepie podlegają wymianie, jeśli:

 1. posiadają wady fabryczne,
 2. zostały uszkodzone mechanicznie w czasie transportu,
 3. towar jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu.
 1. Reklamacje
 1. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres magazynu Sklepu: Auto Centrum Top Export-Import, ul. Grzegorza z Sanoka 9, 80-408 Gdańsk.
 2. Reklamowany Towar powinien zostać odesłany przesyłką pocztową wraz z dowodem zakupu (specyfikacja zamówienia lub faktura) oraz dokładnym opisem przyczyny reklamacji.
 3. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 4. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru oraz koszty dostawy Towaru i zwrotu Towaru do Sklepu, które poniósł Klient lub zaoferuje mu inne dostępne w Sklepie Towary do wyboru. Należności zostaną zwrócone przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto zgodnie z zasadami określonymi w punkcie XI. Zwrot należności.
 5. Podstawą reklamacji nie mogą być różnice w wyglądzie Towarów dostarczanych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, wynikające z indywidualnych ustawień monitora Klienta.
 6. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru, Sklep zwróci natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.
 1. Zwrot należności
 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta, należności zostaną zwrócone w terminie do 14 dni roboczych od anulowania zamówienia.
 2. Jeśli Towar został wysłany, Dostawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, w zależności, zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą kredytową lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.
 4. W przypadku płatności za pobraniem lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto wskazane przez Klienta.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

XII. Ochrona danych osobowych

 1. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez sklep internetowy www.wynns.pl w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych (informowanie o nowych produktach i promocjach w ofercie).
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” informujemy iż dane osobowe uzyskane w wyniku działalności sklepu internetowego www.wynns.pl są przetwarzane wyłącznie w związku z tą działalnością.
 3. Klienci mają prawo wglądu w swoje dane, poprawiania ich oraz żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Dane osobowe i adresowe pozyskane od klienta są przechowywane na naszym serwerze. Żadne informacje nie są udostępniane innym firmom bądź osobom trzecim.

 XIII. Postanowienia końcowe

 1. Informacje o Towarach zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Informacje o Towarach zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie oznacza dostępności tych Towarów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
 5. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Sklepu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu internetowego wynns.pl i dotyczą tylko zamówień złożonych po opublikowaniu tych zmian.